CV Prof. Liviu Alexandru MARGHITAS

Informaţii personale
Nume / Prenume Liviu Alexandru Mărghitaş
Adresă(e) Calea Mănăştur 3-5, 400372, Cluj-Napoca, România
Telefon(oane) 0040264596384
Fax(uri) 0040264593792
E-mail(uri) lmarghitas@usamvcluj.ro
Naţionalitate Română
Data naşterii 4 februarie 1950
Sex Masculin
Domeniul ocupaţional Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca/Educaţie
Experienţa profesională
Funcţia sau postul ocupat

2011 – 2015: Preşedinte al Senatului Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară CN

2008 – 2011: Preşedinte al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

2000 – 2008: Rector al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Activităţi şi responsabilităţi principale Management
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Calea Mănăştur 3-5, 400372 Cluj-Napoca, Romania, www.usamvcluj.ro; Tel. 004(0)-264-596384; Fax. 004(0)-264-593792
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior şi cercetare ştiinţifică avansată
Perioada 1997-2000
Funcţia sau postul ocupat Director al Corpului de Control din Ministerul Educaţiei
Activităţi şi responsabilităţi principale Monitorizarea activităţii pentru calitatea educaţiei
Numele şi adresa angajatorului Ministerul Educaţiei, Strada Mendeleev 21-25, 010362, Bucureşti, România
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie

 

Funcţia sau postul ocupat

1996-prezent Profesor

1993 – 1996 Conferenţiar – Tehnologia producţiilor apicole şi sericicole;

1990 – 1993 Şef lucrări – Tehnologia producţiilor apicole şi sericicole, Facultatea de Zootehnie; USAMV

1983 – 1990 Asistent la Disciplina de Zootehnie, Facultatea de Medicină Veterinară; USAMV

1978 – 1983 Asistent la Disciplina de Tehnologia creşterii ovinelor şi caprinelor, Facultatea de Zootehnie USAMV;

1999-prezent Conducător de doctorat

2006-prezent Şeful Laboratorului de Controlul Calităţii Produselor Apicole APHIS

2006-prezent Şeful Laboratorului Zonal de Control şi Diagnoză Apicolă DIA

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de predare şi cercetare în următoarele domenii: biologia albinelor şi viermilor de mătase; tehnologii de creştere şi întreţinere a albinelor şi viermilor de mătase; analiza fizico-chimică a produselor apicole, evaluarea bioactivităţii produselor apicole, prevenirea şi combaterea bolilor şi dăunătorilor albinelor şi viermilor de mătase; ameliorarea raselor de albine şi de viermi de mătase; diagnoza bolilor albinelor, producţiile apicole şi determinarea calităţii acestora; promovarea produselor apicole, conservarea biodiversităţii albinelor şi polenizarea.
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Calea Mănăştur 3-5, 400372, Cluj-Napoca, Romania, www.usamvcluj.ro; Tel. 004(0)-264-596384; Fax. 004(0)-264-593792
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior şi cercetare ştiinţifică avansată
Educaţie şi formare
Perioada 1989-1992, Studii Doctorale
Calificarea / diploma obţinută Doctor în Zootehnie

Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale dobândite

Producţie, biologie şi nutriţie animală
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii
Perioada 1969-1974
Calificarea / diploma obţinută Licenţă în Zootehnie

Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale dobândite

Aspecte legate de biologia, genetica, comportamentul şi fiziologia animalelor, management agricol şi zootehnic, nutriţia animalelor.
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii

 

Cursuri de perfecţionare

 

 Cursuri de perfecţionare RENAR: Aspecte generale ale standardului SR EN ISO /CEI 17025:2001 pentru activitatea de acreditare; Validarea metodelor – cerinţa ISO_IEC 17025:2005, „Evaluarea incertitudinii de măsurare, proiectarea bugetelor de incertitudine”Nr. 75 C2/13.01.2007.

 Curs de Siguranţa Alimentelor – Proiect IMPLISTA – Aplicabilitatea standardelor internaţionale de calitate si siguranţa in sectorul alimentar

 Cursul „Auditarea sistemului de management al calităţii referitor la încercări”, SC GIVAROLI IMPEX SRL Bucureşti

 Curs de Manager proiect – Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor, Certificat eliberat la data de 29 mai 2011, nr. 1756.

 

Aptitudini şi competenţe personale
Limba maternă Româna
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă
Limba engleză B2 Utilizator independent B2 Utilizator independent B2 Utilizator independent B2 Utilizator independent B2 Utilizator independent
Limba franceză B2 Utilizator independent B2 Utilizator independent B2 Utilizator independent B2 Utilizator independent B2 Utilizator independent
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe sociale

 Formarea spiritului de echipă;

 Bune abilităţi de comunicare;

 Capacitatea de adaptare la medii multiculturale;

 Manifestă respect pentru ideile şi cultura altora;

 Este capabil să construiască relaţii printr-o comunicare corespunzătoare;

 Ascultă, prezintă interes şi ia în considerare punctele de vedere ale altora;

 

Colaborarea: Menţinerea şi extinderea legăturii cu diverse organizaţii externe şi persoane fizice.

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Management:

 Eficient în elaborarea de planuri şi proiecte;

 Acţionează conform deciziilor luate;

 Gestionează echipe;

 Capabil să îmbunătăţească eficienţa grupurilor de lucru;

 Nivel de gândire academic.

 

 

Alte competenţe şi aptitudini

Abilităţi conceptuale / Creativitate

 Cunoaşte ceea ce este important pentru dezvoltarea profesională şi este capabil să integreze mai multe puncte de vedere;

 Este capabil să extragă rapid cele mai importante informaţii dintr-un material complex;

 Găseşte soluţii noi, mai bune şi idei pentru problemele existente;

 Recunoaşte tendinţele şi tiparele în informaţii.

 

Competenţe şi aptitudini tehnice

 

 Apicultura şi managementul exploataţiilor apicole;

 Controlul calităţii produselor apicole;

 Creşterea viermilor de mătase;

 Bolile şi diagnoza bolilor albinelor.

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Buna stăpânire a programului Windows Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet.
Permis(e) de conducere Categoria B, C
Informaţii suplimentare

PUBLICAŢII

cărţi: 20

manuale universitare: 10

LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE

lucrări ştiinţifice şi articole de specialitate publicate: 270

lucrări ştiinţifice originale publicate în reviste cotate ISI: 27

TEZE DE DOCTORAT FINALIZATE ŞI SUSŢINUTE: 28

DISTINCŢII

 Premiul „Gh. Constantinescu” al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice – 2014;

Doctor Honoris Causa al Universităţii Agrare de Stat din Moldova – 2011

Doctor Honoris Causa al Universităţii din Oradea -2010;

 Premiul „Gheorghe K. Constantinescu” al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice – 2009;

 Titlul de Senior al Cetăţii – 2009

 Premiul „Virgil Gligor” al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România – 2008;

Doctor Honoris Causa al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” – 2006;

Doctor Honoris Causa al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului – 2005;

 Distincţia „Abderraman III” a Universităţii din Cordoba -2005

 Premiul „Traian Săvulescu” al Academiei Române – 2004

„Cetăţean de Onoare” al Comunei Poieni, jud. Cluj

 

 

Informaţii suplimentare

MEMBRU ÎN ASOCIAŢII SAU ORGANISME PROFESIONALE NAŢIONALE/INTERNAŢIONALE

 Membru Titular al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu-Şişeşti”

 Vice-Preşedinte al Filialei Cluj-Napoca a ASAS

 Preşedinte de onoare al Asociaţiei Crescătorilor de Albine din Cluj-Napoca

 Membru al Societăţii Române de Zootehnie

 Membru Fondator al Asociaţiei Producătorilor de Mătase din România

 Membru Fondator al Asociaţiei Producătorilor de Miere Ecologică din România

 Membru al Asociaţiei Producătorilor de Mătci

 Membru al Societăţii Române de Apiterapie

 Membru al International Honey Commision

 Membru al Societăţii Române de Istorie şi Retrologie Agrară

 Membru al comisiei internaţionale de acordare a premiului Pasteur în Sericicultură pentru anul 2010 şi 2014

 Membru de Onoare al Societăţii Române de Horticultură

 Reprezentantul României în Comisia Internaţională de Sericicultură (ISC)

 

PROIECTE DE CERCETARE:

1. Titlul proiectului: Imbunatatirea calitatii sistemului national de invatamant superior in conformitate cu schimbarile societatii bazate pe cunoastere si cu dinamica pietei muncii, POSDRU/155/1.2/S/139950, 31.03.2014-30.09.2015

2. Titlul proiectului: Diminuarea reziduurilor si contaminanților din laptele de consum prin conceperea si dezvoltarea unor produse inovative cu maxima eficienta in combaterea mamitelor, PN II, 2014-2016.

3. Titlul proiectului: Biotehnologii în apicultură, POS CCE 2.1.1–618/2010 nr. 206/20.07.2010;

4. Titlul proiectului: Biologia şi genetica albinelor şi viermilor de mătase (Proiect CEEX modul I 30/2006)

5. Titlul proiectului: Caracterizarea morfofiziologică a populaţiilor de albine din Transilvania (Proiect IDEI 380/2007)

6. Titlul proiectului:Tehnici de creştere a albinelor şi viermilor de mătase (Proiect PN II Parteneriate 51-014/2007) CEEX modul III 230/2006; CEEX modul III 31/2005; Banca Mondială 2238/2001)

7. Titlul proiectului: Profilaxia bolilor şi tratamente pentru albine şi viermi de mătase (Proiect CEEX modul IV 270/2006)

8. Titlul proiectului: Controlul calităţii produselor apicole (Proiect PN II Parteneriate 51- 070/2007; PN II Capacităţi 105/2007; Infras 603/2004; CEEX modul IV 160/2005)

9. Titlul proiectului: Aplicaţii industriale ale produselor apicole şi sericicole (CNCSIS A 825/2005; CNCSIS A 844/2005)

 

PROIECTE DE CERCETARE:

10.Titlul proiectului: Model de organizare şi exploatare a unei ferme familiale de creştere a viermilor de mătase în zona Transilvaniei, BANCA MONDIALĂ, Acord de grant 2238/23.11.2001, Director proiect: Prof. Dr. Ing. Liviu Al Mărghitaş, Perioada: 2001-2005

11.Titlul proiectului: MAKIS: Modernizarea sistemului informaţional în agricultură, Director proiect: Prof. Dr. Ing. Liviu Al Mărghitaş, Perioada: 2008-2010

12.Titlul proiectului: MAKIS: Studiu comparativ între costurile de producţie din sistemul de agricultură ecologică şi sistemul de agricultură convenţională în domeniul producţiei vegetale, Director proiect: Prof. Dr. Ing. Liviu Al Mărghitaş, Perioada: 2010-2011

 1. Titlul proiectului: CEEX I –30/19.07.2006 –Utilizarea albinelor ca biomonitori in evaluarea riscului fluxului de gene de la plante modificate genetic la alte plante melifere nemodificate genetic, Director proiect: Prof. Dr. Ing. Liviu Al Mărghitaş, Perioada: 2006-2008
 2. Titlul proiectului: CEEX III –31/ 13.12.2005 Apicultura – de la Stiinta la agribusiness si apiterapie, Director proiect: Prof. Dr. Ing. Liviu Al Mărghitaş, Perioada: Ianuarie 2006 –Decembrie 2007
 3. Titlul proiectului: CEEX IV nr 160/2005 Creşterea nivelului de competenţă a laboratorului de încercări a produselor apicole, Director proiect: Prof. Dr. Ing. Liviu Al Mărghitaş, Perioada: Octombrie 2005 –Februarie 2007
 4. Titlul proiectului: BIOTECH nr 4575 Crearea unui laborator regional pentru controlul materialului biologic şi a procedeelor biotehnologice apicole în conformitate cu standardele impuse de Uniunea Europeană, Director proiect: Prof. Dr. Ing. Liviu Al Mărghitaş, Perioada: Octombrie 2004 -Noiembrie 2006
 5. Titlul proiectului: CNCSIS tip A, cod 825 Metode de control a calitatii propolisului destinat utilizarii ca aditiv in produse alimentare, Director proiect: Prof. Dr. Ing. Liviu Al Mărghitaş, Perioada: 2005-2007
 6. Titlul proiectului: CNCSIS tip A, Utilizarea produselor apicole ca substanţe biologic active în micropropagarea materialului săditor floricol, Director proiect: Prof. Dr. Ing. Liviu Al Mărghitaş, Perioada: 2003-2006
 7. Titlul proiectului: INFRAS nr 603 Dezvoltarea si acreditarea unui laborator zonal de analiza si certificare a produselor apicole, Director proiect: Prof. Dr. Ing. Liviu Al Mărghitaş, Perioada: Octombrie 2004 –Noiembrie 2006
 8. Titlul proiectului: CEEX IV –270/10.08.2006 Dezvoltarea unui laborator regional de control si diagnoza apicola LRCDA, Director proiect: Prof. Dr. Ing. Liviu Al Mărghitaş, Perioada: August 2006 –Ianuarie 2008
 9. Titlul proiectului: CEEX II Postdoc –5917 / 18.09.2006 Investigarea proprietatilor biologic active ale produselor apicole, Director : Prof. Dr. Ing. Liviu Al Mărghitaş, Perioada: 2006-2008
 10. Titlul proiectului: PN II –Idei 390/1.10.07: Caracterizarea potenţialului genetic al albinelor Apis mellifera carpatica utilizând tehnici moleculare în vederea conservării biodiversităţii acesteia, Director proiect: Prof. Dr. Ing. Liviu Al Mărghitaş, Perioada: 2007-2010
 11. Titlul proiectului: PN II –Parteneriate –52140:Trasabilitatea alimentelor utilizând metode izotopice. Studiu de caz: mierea şi vinul, Responsabil proiect: Prof. Dr. Ing. Liviu Al Mărghitaş, Perioada: 2008-2011
 12. Titlul proiectului: PN II –Parteneriate –51070 (1232) -MRC-PA: Metodologii cu acurateţe înaltă în detectarea reziduurilor şi contaminanţilor din produse apicole cu valoare alimentară, Director proiect: Prof. Dr. Ing. Liviu Al Mărghitaş, Perioada: 2007-2010

25.Titlul proiectului : Fonduri structurale POSDRU/86/1.2/S/62723 Reţea de colaborare universitară online în scopul dezvoltării capacităţii de a furniza competenţe şi competitivitate pentru piaţa muncii, Director proiect: Prof. Dr. Ing. Liviu Al Mărghitaş, Perioada:2010-2012

 1. Titlul proiectului: RoBeeTech- Nucleu de Înalta Competenţă Ştiintifica în Biotehnologii Apicole în România, Director proiect: Prof. Dr. Robin Moritz, Perioada: 2010-2013
 2. Titlul proiectului: Contract PN II nr.148/2014 Diminuarea reziduurilor si contaminantilor din laptele de consum prin conceperea si dezvoltarea unor produse inovative cu maxima eficienta in combaterea mamitelor Director proiect: Prof.dr. Liviu Mărghitaş, Perioada 2014-2017

28. Titlul proiectului: ADER 4.1.3. Studiul impactului prunului transgenic rezistent la Plum pox potyvirus asupra organismelor nevizate si evaluarea stabilității rezistenței și a performanțelor agronomice ale acestuia în contextual protejării mediului și a sănătății consumatorilor , Responsabil USAMV Cluj Prof.dr. Liviu Mărghitaş 2015-2018

MEMBRU ÎN COLECTIVE DE REDACŢIE LA REVISTE ŞTIINŢIFICE RECUNOSCUTE

Membru în Colectivul Editorial

 Notulae Botanicae Horti Agrobotanici

 Notulae Scientia Biologicae

 Journal of Central European Agriculture

 Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Agriculture

 Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Horticulture

 Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Animal Science and Biotechnology

 Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Veterinary Medicine

 Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Food Science and Technology

 

CONTRIBUŢII ŞTIINŢIFICE ŞI PROFESIONALE

BREVETE

 MATEI ALEXANDRA, MARGHITAS LIVIU ALEXANDRU, DANIEL DEZMIREAN, PASCA IOAN, STAN LAURA, BENTEA MIHAI. Metode de mentinere a raselor din fondul genetic al speciei Bombyx mori L. OSIM Brevet nr.RO125576- 2010.

 MORAR R; MORAR E; ZAHARIA R; BUHATEL T; MARGHITAS L; VESA S; ONETIU O. Procedeu de obtinere a unor concentrate polivitaminicve natural din catina (Hippophae rhamnoides L. )- obtinut din ramurile de catina prin adaugare de dextroza sau glucoza. OSIM Brevet nr. RO 105650-B-1992

 MORAR R, MORAR E, ZAHARIA R F, MARGHITAS L, BAIDOC F, BREDHARU T, CHINTAUAN D. Produs antiadiareic si rehidratant pentru animalele de ferma- costand dintr-un material pe baza de fructe de afin, glucoza si clorura de sodiu.OSIM Brevet nr. RO98877- A- 1990.

 Brevet depus: GHERMAN IULIAN BOGDAN, LIVIU ALEXANDRU MĂRGHITAŞ, DANIEL SEVERUS DEZMIREAN,Supliment nutritiv pentru prevenirea si combaterea nosemozei la albina melifera, NR. A/00024 din 16.01.2014