CV Dr. Biolog Chimist CRISAN Iuliana

 

Curriculum vitae

Europass

 
   
Informaţii personale  
Nume / Prenume CRIŞAN IULIANA
Adresă(e)

   Aleea Feteşti, nr.16, bl.M9, sc.2, et.2, apt.97, sector 3, Bucureşti

 

Telefon(oane) 021-630.71.77 Mobil: 0723 408 612  
Fax(uri)  
E-mail(uri) Iulianacrisan42@yahoo.com ; iulianacrisan@hofigal.eu
   
Naţionalitate(-tăţi) română
   
Data naşterii 20 iulie 1942
   
Sex feminin
   
Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional Domeniul medico – farmaceutic / cercetare ştiinţifică & suplimente alimentare, dermato-cosmetice
   
Experienţa profesională  
   
Perioada 15.07.2003 – prezent
   
Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific principal, Departamentul Cercetare-Dezvoltare
Activităţi şi responsabilităţi principale
 • Documentare, redactare materiale de informare şi promoţionale
 • Realizarea documentării / prospectării pentru pregătirea promovării de produse noi
 • Propuneri de teme noi de cercetare
 • Propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii produselor existente conform cerinţelor pieţii
 • Persoană calificată / responsabilitate cu asigurarea calităţii produselor
 • Membru în colectivul de redacţie al revistei HOFIGAL „Natură şi Sănătate”

 

Numele şi adresa angajatorului    Hofigal Export-Import S.A. – Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
 • Cercetător ştiinţific principal, persoană calificată
 • Reprezentare companie la diverse evenimente profesionale, expoziţii şi sesiuni de comunicări ştiinţifice, congrese interne şi internaţionale

 

   
Perioada Ianuarie 2000 – Aprilie 2003
   
Funcţia sau postul ocupat Consultant ştiinţific, Director Departament Calitate
Activităţi şi responsabilităţi principale
 • Consultare ştiinţifică pentru obţinerea de medicamente (soluţii uz intern şi extern, unguente)
 • Realizarea documentării / prospectării pentru pregătirea promovării de produse noi
 • Organizarea Laboratorului de Microbiologie
 • Elaborarea şi întocmirea de dosare farmaceutice pentru obţinere APP a unor medicamente noi

 

Numele şi adresa angajatorului S.C. TIS Farmaceutic – Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
 • Consultare ştiinţifică pentru buna funcţionare a Laboratorului de Microbiologie
 • Realizarea documentaţiei necesară fabricării de soluţii uz intern şi extern, unguente, produse cosmentice
 • Intocmirea de dosare farmaceutice pentru diferite medicamente produse de companie
 • Reprezentare companie la sesiuni de comunicări ştiinţifice, congrese interne, evenimente profesionale
 • Experienţă acumulată în programe nationale / internaţionale

 

   
Perioada Aprilie 1968 – 31.03. 2003 
   
Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific, cercetător ştiinţific principal gr.III şi gr.II
Activităţi şi responsabilităţi principale

·         Cercetări ştiinţifice în domeniul Chimioterapiei antivirale (virusuri: herpes, gripal, polio, adeno, papilloma, hepatită tip B etc.), enzimologie virală, culturi celulare, experimente pe animale de laborator (şoareci, şobolani, iepuri, hamsteri, cobai), biochimie şi biologie moleculară, imunologie virală

·         Coordonator contracte cercetare în domeniul – chimioterapie antivirală şi granturi cercetare în domeniul – biologie moleculare (terapie antisens – folosire de nucleotide în terapia antivirală şi anticancer)

·         Obţinerea a 2 produse antiherpetice şi un produs antigripal pe bază de propolis

·         Membru în colectivul de îndrumare pentru elaborare lucrări de diplomă universitară şi teze de doctorat în domeniul biologie virală, biologie moleculară şi virusologie

·         Executant şi reponsabil în 2 Programe/ Proiecte Viasan_Orizont 2000_Farmacologie (1998-2002; 2003-2005)

 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Virusologie „Şt.S.Nicolau”- Academia Română, Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

·         Obţinerea de medicamente de sinteză cu acţiune antivirală

·         Prepararea de geluri de agaroză şi tampoane specifice pentru diagnostic antigen HBs

 • Producerea de antigene virale (herpes) pentru diagnostic de laborator în diferite laboratoare de virusologie din ţară, ca material didactic necesar catedrei de Virusologie şi pentru iniţierea de cercetători ştiinţifici
 • Prepararea a 2 produse antiherpetice NIVCRISOL – pentru uz dermatologic şi oftalmologic, avizate de Comisia Medicamentului
 • Cercetări ştiinţifice pentru obţinerea de medicamente pe bază de plante cu acţiune antivirală
 • Experienţă acumulată în executarea unor programe naţionale / internaţionale

 

   
Perioada Septembrie 1966 – Aprilie 1968
   
Funcţia sau postul ocupat Biolog, Cercetător ştiinţific stagiar, cercetător ştiinţific
Activităţi şi responsabilităţi principale

·         Cercetări privind biologia, biochimia şi ameliorarea albinei autohtone şi viermilor de mătase

·         Coordonator contract cercetare privind biologia familiei de albine şi biologia viermilor de mătase

·         Structura chimică şi activitatea biologică a propolisului

·         Contribuţii la fabricarea fagurilor artificiali, studii legate de îmbunătăţirea calităţii cerii de albine

 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice – Staţiunea de Cercetări de Apicultură şi Sericicultură (SCAS), Bucureşti, prin repartiţie guvernamentală
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

·         Secţia de Apicultură, laboratorul de Biochimie, Laboratorul de boli ale albinelor şi viermilor de mătase, histologie şi histopatologie

·         Biologia şi ameliorarea albinei autohtone şi a viermilor de mătase

 

   
Educaţie şi formare  
   
Perioada 1956-1960
Calificarea / diploma obţinută Absolvent liceu / diploma de bacalaureat
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Liceul „Mihai Eminescu” secţia umanistă, Buzău

actualmente: Colegiul „Mihai Eminescu”

Nivelul în clasificarea naţională/internaţ ·            Învăţământ mediu
   
Perioada 1961- 1966
Calificarea / diploma obţinută Diplomat universitar – biolog / Diploma nr.200631 din 1966
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

·         Chimie generală, Chimie organică, Biochimie

·         Morfologia plantelor, Botanica Sistematică, Fiziologia plantelor, Fitopatologie

·         Histologie, Anatomie comparată, Parazitologie, Citofiziologie, Microbiologie

·         Zoologie, Fiziologie animală, Citologie și Embriologie

·         Biologie generală, Genetică, Ecologie, Imunologie

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea Bucureşti – Facultatea de Biologie, secția Zoologie
Nivelul în clasificarea naţională/internaţ

·         Învătământ superior

 

   
Perioada 1970-1975
Calificarea / diploma obţinută Diplomat universitar –  chimist, specialitatea Biochimie / Diploma nr.230047 din 1975
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

·         Chimie generală, Chimie anargonică, Chimie organică

·         Analize fizico-chimice, Chimie analitică, Chimie fizică

·         Biocatalizatori, Biochimie generală

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Institutul Politehic Bucureşti – Facultatea de Chimie Generală, conform Ordin 300/1968 al Ministerului Invăţământului privind frecventarea celei de a II-a facultăţi
Nivelul în clasificarea naţională/internaţ ·         Învătământ superior
   
Perioada 1969 – 1990
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

·         Actualităţi în Virusologie

·         Actualităţi în Imunologie şi imunopatologie

·         Biologie moleculară

·         Genetică moleculară

·         Statistică biologică

·         Tehnici moderne în diagnosticul de laborator

·         Culturi de celule şi animalul de laborator

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

·         Institutul de Virusologie „Şt. S. Nicolau”, Bucureşti

·         Institutul „Victor Babeş”, Bucureşti

·         Institutul „Ion Cantacuzino”, Bucureşti

·         Institutul de Chimie – Laboratorul de extracte vegetale, Cluj-Napoca

·         Institutul de Igienă – Laboratorul de virusologie, Cluj-Napoca

·         Institutul de Cercetări Chimico-Farmaceutice – Laboratorul de sinteze guanozine aciclice cu activitate antivirală, Cluj-Napoca

 

Nivelul în clasificarea naţională/internaţ

·            Cursuri  de specializare

·            Învăţământ postuniversitar

   
Perioada 1972-1991
Calificarea / diploma obţinută Atestat – Cercetător ştiinţific, cercetător ştiinţific principal gr.III, gr.II
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Cercetare ştiinţifică Domeniul virusologie – chimioterapie antivirală, biochimia virusurilor
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Academia Română – Institutul de Virusologie „Şt. S. Nicolau”, Bucureşti
Nivelul în clasificarea naţională/internaţ

·            Grad ştiinţific – Doctor în Științe medicale, specialitatea Virusologie

·            Învăţământ postuniversitar

 

   
Perioada 1980 – 1987
Calificarea / diploma obţinută Doctor în Ştiinţe Medicale, Specialitatea – Virusologie / Diploma nr. 4127 din 22.07.1989
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Titlul tezei:Cercetări privind activitatea antivirală a unor guanozine aciclice şi a unor flavonoizi de extracţie naturală”, conducător ştiinţific: Acad.Prof.Dr.Doc. Nicolae Cajal

·         Virusologie generală – Familia Herpesviridae, Herpes simplex tip 1 şi 2, VZV

·         Epidemiologia infecţiilor herpetice, starea de latenţă, boala recurentă

·         Imunoterapie şi chimioterapia antivirală

·         Biochimie virală, biologie moleculară

·         Activitatea antivirală a unor guanozine aciclice

·         Activitatea antivirală a unor compuşi de tip flavonoid de extracţie naturală

·         Aplicabilitatea produsului NIVCRISOL – uz dermatologic și uz oftalmic – în infecţii cutaneo-mucoase și oftalmice de etiologie virală, în special cauzate de VHS, VZV

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Institutul de Virusologie „Şt.S.Nicolau” – Academia Română, Bucureşti
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

·         Învăţământ postuniversitar

 

   
Aptitudini şi competenţe personale  
   
Limba(i) maternă(e) Română
   
Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză, franceză
Autoevaluare   Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*)   Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă
Limba engleză     foarte bine   foarte bine   mediu   mediu   mediu
Limba franceză     foarte bine   foarte bine   mediu   slab   slab
   
Competenţe şi abilităţi sociale

·         Cunoştinţe şi exprienţă în documentarea medico-biologică şi biochimică

·         Cunoştinţe şi experienţă în cercetarea experimentală medico-biologică şi biochimică

·         Cunoştinţe şi experienţă privind testarea acţiunii farmacologice a substanţelor bioactive in vitro, in vivo, preclinic.

·         Membru al Societăţii Române de Istoria Farmaciei ( din 2006 – prezent)

·         Membru al Societăţii Internaţionale de Istoria Farmaciei (2011- prezent)

·         Membru al Societăţii Române de Istoria Medicinii (2009 – prezent)

·         Membru al Clubului farmaciştilor din Bucureşti (2010 – prezent)

·         Membru al Societăţii Române de Apiterapie, din 2012 până în prezent

 

   
Competenţe şi aptitudini organizatorice

·           Capacitate de management al obiectivelor de cercetare ştiinţifică

·           Capacitate de analiză şi sinteză

·           Capacitate de a lua decizii

·           Abilităţi manegeriale

·           Abilităţi de comunicare

·           Lucrul în echipă

·           Membru colectiv cercetare pe diverse Proiecte Parteneriate (contracte) din cadrul Departamentului de Cercetare – Documentare, Hofigal S.A.

   
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului ·            Cunoştinţe şi experienţă de utilizare calculator: aplicaţiile Windows  XP (Word, Excel, Power Point, Adobe)
   
Alte competenţe şi aptitudini

·            Brevete şi invenţii: 8 brevete în domeniul chimioterapiei antivirale; 2 brevete în domeniul preparării suplimentelor alimentare

·            Lucrări elaborate şi/sau publicate, susţinute şi/sau expuse (poster) în ţară şi străinătate (peste 120) conform listei de Lucrări științifice.

   
Informaţii suplimentare

·            Cunoştinţe generale şi o cultură de bază în biologie, biochimie şi medicină

·            Cunoştinţe şi abilităţi în domeniul testării farmacologice şi utilizării clinice a produselor de extracţie naturală (apifitoterapie, gemoterapie)

   
Alte menţiuni

·            Elaborare Broşura S.C.HOFIGAL S.A. Ghid practic al producătorului, GEMODERIVATE – monodoze, ed.I, 28.07.2005

·            Elaborare CATALOG – suplimente alimentare HOFIGAL, editat pe grupe de produse (capsule şi comprimate, tincturi, gemoderivate, uleiuri, uleiuri volatile, uleiuri volatile în miere de albine, extracte uleioase, ceaiuri), ed.II – îmbunătăţită şi completată cu produse noi, 10.10.2007

·            Elaborare Broşura GEMODERIVATE recomandate pentru 52 afecţiuni DERMATOLOGICE – 20.04.2007

·            Elaborare Broşura GEMODERIVATE recomandate pentru unele afecţiuni ORL – 04.05.2007

·            Elaborare Broşura GEMODERIVATE recomandate pentru unele afecţiuni CARDIO -VASCULARE – 13.09.2007

·            Elaborare Broşura S.C.HOFIGAL S.A., GEMODERIVATE – monodoze, SCHEME PRACTICE PROPUSE DE PRODUCĂTOR, 06.08.2010

·            Elaborare CATALOG 2012 – HOFIGAL, SUPLIMENTE ALIMENTARE, ed.III, îmbunătăţită şi completată cu produse noi

·            Elaborare MENŢIUNI NUTRIŢIONALE ŞI DE SĂNĂTATE (Claim-uri) ale suplimentelor alimentare HOFIGAL conform instrucţiuilor UNIUNII EUROPENE în vederea includerii lor pe LISTA DE PRODUSE NATURALE acceptată de EFSA – 25.11.2010

·            Completarea listei MENŢIUNI NUTRIŢIONALE ŞI DE SĂNĂTATE  ale suplimentelor alimentate HOFIGAL depuse, cu MENŢIUNI DE SĂNĂTATE TRADIŢIONALE, conform  REGULAMENTULUI U.E. 432/2012 al Consiliului European pentru a fi aprobat de Comisia EFSA – martie 2012

·            Consultant științific, tehnoredactare și grafică pentru cartea ”NATURA – medicina viitorului”, autor Ing.chimist Ștefan Manea, 2015, Editura Tridona, Oltenița

·            Participări la Congrese, Conferinţe şi Simpozioane pe profil: virusologie, biologie moleculară, imunologie, farmacie, medicină (alopată, fitoterapie, homeopatie, gemoterapie etc.)

·            Lucrări ştiinţifice susţinute / expuse la diferite manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale

·            Articole / citări publicate în reviste de specialitate cotate ISI

·            Referate ştiinţifice comunicate & expuse

·            Articole publicate în reviste naţionale de specialitate cu referenţi şi colective editoriale: revista Farmacia și revista Galenus – articole de Istoria Farmaciei și Istoria Medicinei

·            Articole de specialitate –  Fitoterapie în revista HOFIGAL „Natură şi Sănătate”

·            Elaborare instrucţiuni de utilizare (prospecte) pentru produsele HOFIGAL, începând cu anul 2004 şi în prezent

   

Data: iulie 2016

Semnatura:

Dr. Biolog, chimist IULIANA CRIŞAN