CV Drd. Adriana URCAN (USAMV Cluj-Napoca)


Curriculum vitae

Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume Urcan Adriana Cristina
Adresă(e) 74-76, Moților, Cluj Napoca, Cluj,  Romania
Telefon(oane) 0747034316
E-mail(uri) adrianaurcan@gmail.com
Naţionalitate(-tăţi) Româmă
Data naşterii 23.11.1990

Sex

 

Locul de muncă vizat/

Domeniul ocupaţiona

Female

 

 

                Experienta profesionala

Peioada

Funcţia sau postul ocupat

Numele şi adresa angajatorului

 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 

01.2015 – 10.2015

Reprezentant relatii cu clientii Call Center

Telekom Romania, Piata Muzeului, FN, Cluj Napoca

 

Vanzari/Comercial

                 

Peioada

Funcţia sau postul ocupat

Numele şi adresa angajatorului

 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 

05.2014 – 08.2014

Operator vanzari prin telefon

S.C. ICONICA S.R.L., Bld. Nicolae Titulescu, Nr. 4, Cluj Napoca

 

Vanzari/Comercial

Educaţie şi formare

 

Perioada

Numele și tipul instituției deînvățământ /

furnizorului de formare

 

 

Octombrie 2015-prezent

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj Napoca

Facultatea de Zootehnie

Doctorat Controlul Produselor de Origine Animalieră

Perioada Octombrie 2013 – Iunie 2015

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /

furnizorului de formare

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară

Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor

Masterat Siguranță alimentară și protecția consumatorului

Perioada Octombrie 2009 –  Iunie 2013
Calificarea / diploma obţinută Inginer în industria alimentară/ Diplomă de licenţă

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /

furnizorului de formare

Microbiologie, Controlul calității produselor animale, Controlul calității produselor vegetale, Sisteme de managementul calității, Controlul calității produselor apicole, Aditivi alimentari, Morarit si panificatie;

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară

Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor

Secția Controlul și Expertiza Produselor Alimentare

 

Perioada Septembrie 2004 – Iunie 2009
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Bacalaureat
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Matematică, Informatică, Chimie, Fizică, Biologie, Engleză, Franceză.

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Liceul Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureș

Sectia Matemetică – Informatică

 

Limba(i) maternă(e) Română
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă
Engleză B2

Utilizator

Independent

B2

Utilizator

independent

B2

Utilizator

independent

B2

Utilizator

independent

B2

Utilizator

Independent

Spanloă B2

Utilizator

independent

B2

Utilizator

independent

B2

Utilizator

independent

B2

Utilizator

independent

B2

Utilizator

independent

Franceză A2 Utilizator  intermediar A2 Utilizator  intermediar A2 Utilizator  intermediar A1 Utilizator  intermediar A1 Utilizator  intermediar
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competenţe şi abilităţi sociale

 Abilități de comunicare, spirit de echipa, capacitatea de adaptare în situaţii noi.

 

Competenţe şi aptitudini organizatorice Spirit de organizare și  asumarea răspunderii. Managementul timpului şi respectarea angajamentelor luate, ale termenelor limită, punctualitate, perseverenţă, seriozitate.
Competenţe şi aptitudini tehnice Chimie (analize fizico-chimice, GC, HPLC), determinarea  acizilor amari din hamei (metoda conductometrica si HPLC), Aditivi alimentari, Controlul calitatii și autentificarea produselor alimentare
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

Microsoft office ( Word, Excel, Power Point), HTML  și  C++

 

Specializări şi calificări 05 .02. 2012 – 05. 06. 2012 Student ERASMUS/Socrate – Universitatea Politehnica Valencia, Spania
Alte competenţe şi aptitudini Hobby:  Fitness, film, teatru
Permis(e) de conducere Categotia B
Informaţii suplimentare Pot fi furnizate la cerere.