STAN Laura, Dr. Ing., USAMV Cluj-Napoca

Curriculum vitae

Europass

 Laura 2
Informaţii personale
NUME Prenume STAN Laura
E-mail laurastan@usamvcluj.ro
Cetăţenie română
Data naşterii, locul naşterii 16 iulie 1976, Cluj-Napoca, România
Sex feminin
Experienţa profesională
Perioada Iul. 2015 – prezent
Funcţia sau postul ocupat Şef lucrări
Numele şi adresa angajatorului

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor, Departamentul Ştiinţa Alimentelor

Calea Floreşti 64, Cluj-Napoca 400509, România

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică şi de cercetare
Principalele activităţi şi responsabilităţi

Activitate didactică:

Organizarea şi coordonarea de cursuri şi lucrări practice, precum şi evaluarea activităţii studenţilor de la specializările Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole, Control şi Expertiza Produselor Alimentare, Ingineria Produselor Alimentare din cadrul Facultăţii de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor la următoarele discipline:

–         Curs şi lucrări practice: Obţinerea şi controlul calităţii produselor apicole; Analiza senzorială a alimentelor

–         Seminarii: Sisteme de managementul calităţii

–         Îndrumător ştiinţific la 23 proiecte de diplomă şi 1 lucrare de disertaţie.

Activitate de cercetare privind controlul calităţii, analiza senzorială şi marketingul produselor apicole.

Perioada Oct. 2011 – Iul. 2015
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar
Numele şi adresa angajatorului

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor, Departamentul Ştiinţa Alimentelor

Calea Floreşti 64, Cluj-Napoca 400509, România

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică şi de cercetare
Principalele activităţi şi responsabilităţi

Activitate didactică:

Organizarea, coordonarea şi evaluarea activităţii studenţilor de la specializările Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole, Control şi Expertiza Produselor Alimentare, Ingineria Produselor Alimentare din cadrul Facultăţii de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor.

–         Curs şi lucrări practice la următoarele discipline: Obţinerea şi controlul calităţii produselor apicole (2011-prezent); Analiza senzorială a alimentelor (2014-2015), Management şi marketing (2012-2013)

–         Lucrări practice la următoarele discipline (2011-prezent);: Sisteme de managementul calităţii, Analiza senzorială a alimentelor, Microbiologie.

–         Îndrumător ştiinţific la 23 proiecte de diplomă şi 1 lucrare de disertaţie.

Activitate de cercetare privind controlul calităţii, analiza senzorială şi marketingul produselor apicole.

Perioada 25. 09. 2010 – 24.09. 2012
Funcţia sau postul ocupat Cercetător în tehnologia prelucrării produselor agricole
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii, Disciplina de Tehnologia Produselor Apicole şi Sericicole, Calea Mănăștur 3-5, Cluj-Napoca 400372, România
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare – dezvoltare.
Activităţi şi responsabilităţi principale Implementarea activităţilor proiectului PNII – RU – PD – 2009, ctr nr 160/2010, cod CNCSIS 249 intitulat Metode validate de evaluare a calităţii propolisului românesc
Perioada 1. 10.2007 – 15.09.2010
Funcţia sau postul ocupat Inginer – cercetare în tehnologia prelucrării produselor agricole
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii, Disciplina de Tehnologia Produselor Apicole şi Sericicole, Calea Mănăștur 3-5, Cluj-Napoca 400372, România
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare – dezvoltare, educaţie și formare.
Activităţi şi responsabilităţi principale

–         elaborarea propunerilor de proiecte de cercetare, întocmirea documentaţiei tehnice și financiare necesare contractării și raportării etapelor aferente proiectelor de cercetare contractate (proiecte PNII, CEEX, INFRAS).

–         organizarea de evenimente știinţifice naţionale și internaţionale: simpozioane, congrese și workshop-uri (contactarea invitaţilor, elaborarea afișelor, website-ului evenimentului, organizarea condiţiilor de acomodare a invitaţilor, traducere directă din și în limba engleză);

–         întocmirea manualului calităţii pentru Laboratorul de Control şi Diagnoză Apicolă din USAMV și implementarea sistemului de management a calității conform standardului de calitate SR EN ISO CEI 17025:2005, participarea la procesul de acreditare a Laboratorului de Controlul Calității Produselor Apicole.

Educaţie şi formare
Perioada 1 oct. 2003 -1 oct. 2007

Calificarea / diploma obţinută

Titlul tezei

Diplomă de Doctor în Zootehnie

Evaluarea unor markeri de calitate şi autenticitate a propolisului

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Apicultura și apiterapie, calitatea produselor apicole/ programe de manipulare a aparaturii de laborator, metode analitice de controlul calităţii produselor apicole
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională 6
Perioada 1 oct. 2003- 28. Fbr. 2005
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Master
Specializarea Biochimia şi biotehnologia extractelor vegetale
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională 6
Perioada 1 oct. 1998-1 oct. 2003
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Inginer diplomat în tehnologia prelucrării produselor agricole
Facultatea/Specializarea Agricultură/ Specializarea: Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională 5
Perioada 2000-2002
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a Departamentului pentru pregătirea personalului didactic
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională 5
Perioada 1990-1994
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Bacalureat
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Liceul Lucian Blaga, Cluj-Napoca, profil real
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională 4
Aptitudini şi competenţe personale
Limba maternă Română
Limbi străine cunoscute
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă
Limba engleză B2 Utilizator experimentat B2 Utilizator experimentat B2 Utilizator experimentat B2 Utilizator experimentat B2 Utilizator experimentat
Limba germană A1 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar
Limba italiană A1 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competenţe şi abilităţi sociale

Spirit de echipă – muncă în colaborare la organizarea evenimentelor științifice, la elaborarea rapoartelor de cercetare (3 proiecte PNII, 5 proiecte CEEX, 1 proiect INFRAS, 1 proiect BIOTECH).

Capacitate de adaptare la medii multiculturale obținută prin bursele de studii din străinătate (2 burse obținute în perioada studenției în Germania, și una în perioada doctorală la Academia de Științe Bulgară).

Abilitatea de a susține comunicări în fața publicului dobândită teoretic la cursul pedagogic urmat in perioada studenției și practic prin experiența acumulată la susținerea orelor de studiu cu studenții, susținerea orală a lucrărilor în cadrul conferințelor internaționale (28 de lucrări științifice susținute), traduceri în direct la simpozioane din limba română în limba engleză.

Dezvoltarea capacităţii şi abilităţilor de comunicare prin urmarea şi absolvirea cursurilor de programare neurolingvistică în metoda rezonanţei organizate de Institutul Kutschera – Austria, absolvite în mai 2010.

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Organizarea sesiunilor de admitere de vară şi de toamnă la FSTA în perioada 2012-2015.

Organizarea Festivalului alimentului – ediţiile I-IV (2012-2015).

Coordonare și management de proiect – director a patru proiecte de cercetare.

Spirit organizatoric – membru activ în elaborarea rapoartelor tehnice şi financiare ale proiectelor de cercetare, organizarea muncii de cercetare (începând cu alcătuirea planului de lucru și urmând cu achiziția materialelor necesare, organizarea cercetărilor, interpretarea datelor) și de birou (organizarea planului de activități și finalizarea obiectivelor propuse), laboratoare didactice cu studenții (pregătirea materialelor teoretice și practice de studiu), organizarea de workshopuri și simpozioane (peste 7).

Competenţe şi aptitudini tehnice

Cunoștințe referitoare la elaborarea și implementarea sistemului calității într-un laborator de încercări, dobândite în urma cursurilor de perfecționare organizate de RENAR în perioada 2004-2007.

Utilizarea aparaturii analitice de laborator – instruiri tehnice specifice echipamentelor din dotarea Laboratorului de Controlul Calităţii Produselor Apicole.

Buna cunoaștere a procesului de controlul calității propolisului și mierii.

Tehnică de analiză genetică a virusurilor albinelor – instruire practică.

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

MS Office 2010 (Word, Excel, Power Point, Access, Publisher)

Origin 9

Program de scriere a formulelor chimice – ISIS Draw.

Programe de operare aparatura analitica de laborator (cromatograf de înaltă performanta Schimadzu, spectrofotometru UV-VIS Schimadzu, FTIR Bruker).

Activitate de cercetare

Domenii de interes:

–         Analiza senzorială a alimentelor

–         Controlul calităţii produselor apicole (propolis, miere şi polen) – metode spectrofotometrice şi cromatografice în vederea identificării şi cuantificării compuşilor biologic activi.

–         Controlul calităţii alimentelor (HACCP, GHP, GMP)

Proiecte de cercetare

Evaluator:

   Programul Naţional de Cercetare Dezvoltare şi Inovare II: Programul Capacităţi 2008 şi Programul  Idei 2008.

Director de proiect

Proiect USAMV, ctr. 1215/2/6.02.2012, Propolis – paşi spre standardizare

Proiect  PNII-RU-PD 2009, ctr. 106/2010,  intitulat Metode validate de evaluare a calităţii propolisului românesc, perioada 2010-2012

Grant CNCSIS tip TD, 2004-2006, Stabilirea şi implementarea unui sistem de certificare a calităţii produselor apicole utilizate ca aditivi alimentari respectiv ca preparate fitofarmaceutice

Grant ANSTI CNCSIS tip S, 2001-2002, Obţinerea şi testarea unor oleorezine extrase din surse vegetale autohtone

Membru în echipă

PN II – Parteneriate –ctr. 51-070, 2007-2010, MRC-PA Metodologii cu acurateţe înaltă în detectarea reziduurilor şi contaminanţilor din produse apicole cu valoare alimentară

PN II – Parteneriate – ctr. 51-014, 2007-2010,  CO-SERISTECH Conservarea potenţialului genetic şi a biodiversităţii resurselor sericicole autohtone

PN II – Capacităţi ECERC 105/2007 Dezvoltarea capacităţii laboratorului Aphis de autentificare a produselor apicole utilizând metode şi tehnologii moderneCEEX I – 30, 2006-2008, Utilizarea albinelor ca biomonitori in evaluarea riscului fluxului de gene de la plante modificate genetic la alte plante melifere nemodificate genetic

CEEX III – 31, 2005-2007, Apicultura – de la ştiinţă la agribusiness şi apiterapie

CEEX III – 230, 2006-2008, Sericicultura – de la tradiţie la biotehnologie de vârf in FP7, Seris-Tech

CEEX IV – 160, 2006-2008, Creşterea  nivelului  de  competenţă  a  laboratorului  de încercări  a  produselor  apicole

CEEX IV – 270, 2006-2008, Dezvoltarea unui laborator regional de control şi diagnoză apicolă

INFRAS 603, 2004-2006, Dezvoltarea şi acreditarea unui laborator zonal de analiză şi certificare a produselor apicole

BIOTECH 4575, 2004-2006, Crearea unui laborator regional pentru controlul materialului biologic şi a procedeelor biotehnologice apicole în conformitate cu standardele impuse de Uniunea Europeană

CNCSIS tip A, 825, 2005-2007, Metode de control a calităţii propolisului destinat utilizării ca aditiv în produse alimentare

CNCSIS tip A, 844, 2004-2006, Metode performante de detecţie si analiza a unor markeri biochimici de control al calităţii si autenticităţii originii unor alimente funcţionale

CNCSIS tip A, 2000-2002, Sisteme lipozomale dopate cu antioxidanţi lipofilici naturali: obţinere, caracterizare spectrofluorimetrică, efecte in vitro pe membrane naturale izolate si culturi celulare

1998- 2003 Cercul de Chimia şi Biochimia Pigmenţilor Vegetali

Tema de studiu: Extracţia oleorezinelor din surse vegetale şi aplicaţii ale acestora în industria alimentară

Stagii în străinătate

§ 13-18 Dec 2014, Germania, Fulda Erasmus Programme Staff Mobility – Teaching Assignment, Departamentul de Ştiinţa Alimentelor, finanţat de UE

§ 21/01/2014-22.02.2014 Italia, Università degli Studi di Napoli Federico II, în cadrul proiectului CARINA “Sicurezza, Sostenibilità e Competitività nelle Produzioni Agroalimentari della Campania”

§ 24-28 Sep., 2013, Italia, Universitatea de Studii Federico II, Napoli Erasmus Programme Staff Mobility – Teaching Assignment, Departamentul de Ştiinţa Alimentelor, finanţat de UE

§ Academia Bulgară de Ştiinţe – Institutul de Chimie Organică, Chimia Produselor Vegetale, Stagiu sub coordonarea  Prof. Dr. Vassya Bankova, oct 2006.

§ Program Leonardo da Vinci Community Vocational Training Action Programme, Universitatea Hohenheim 28/08/02-28/11/02

§ Socrates Intensive Programme ‘’Novel and Functional Foods’’ organizat de Universitatea Ghent (Belgia) în colaborare cu Universitatea de Ştiinţe Agricole Varşovia în 27/01/02-9/02/2002.

§ Socrates-Erasmus: Universitatea Bremen, Germania, 10/02/01- 16/06/01

Cursuri de perfecţionare

§ 23-24 apr. 2015, Curs degustare miere, organizat de Etienne Brunneau – Asociaţia CARI, Belgia

§ 10-11 Oct. 2013, Workshop de formare „Integrarea personalului didactic a tehnologiilor educaţionale pentru blended-learning la nivel universitar, organizat de Univ. Tehnică Cluj-Napoca, Departamentul pentru Educaţie Continuă, învăţământ la distanţă şi cu Frecvenţă Redusă”

§ 6-7 Sept 2012, Communicating Food Science Research in Cluj-Napoca, 7FP Maitre Seminars: Media Actions for International Traning of Researchers

§ Martie 2009 – Mai 2010, Practitioner şi Coach în metoda NLP-Rezonanz, Institut Kutschera, Viena, Austria

§ Mar. 2009, Curs postuniversitar „Spectrometrie în infraroşu”, organizat de Comporter

§ Program Intensiv Socrates ‘Food and Health’’ organizat de Universitatea Ghent (Belgia) în colaborare cu USAMVCN, 2007

§ Mar. 2007, Curs de Apiterapie, Passau, Germania, Dr. Stefan Stângaciu

§ Ian. 2007, Estimarea incertitudinii de măsurare a rezultatelor, organizat de RENAR

§ Ian. 2007, Validarea metodelor de analiză, organizat de RENAR

§ Oct. 2005, Cerinţe tehnice şi de management în vederea acreditării laboratoarelor de încercări, organizat de SC. Givaroli

§ Nov. 2005, Auditarea sistemului de management al calităţii referitor la încercări, organizat de SC. Givaroli

§ Nov. 2004, Creşterea încrederii în competenţa laboratoarelor de încercări – etalonări prin acreditare. Aspecte generale ale standardului SR EN ISO /CEI 17025:2005 pentru activitatea de acreditare a laboratoarelor de încercări / verificări, organizat de RENAR

§ Mar. 2004, Hygienic Design, Wageningen University – European Chair in Food Safety Microbiology

§ 2000-2002 Curs pedagogic, USAMV Cluj-Napoca

Membru în organizaţii

Asociaţia Specialiştilor din Industria Alimentară din România (2012)

International Honey Commission – World Network of Bee Product Science (Sept.2007)

International Bee Research Association (Sept.2007)

Membru fondator al Asociaţiei Producătorilor de Miere Ecologică din România (Ian. 2004)

Membru fondator al Asociaţiei Producătorilor de Mătase din România (Ian. 2004)

Societatea Română de Chimie şi Biochimie Moleculară (din 1998)

Membru în comisii/comitete

Secretar al comisiei de admitere al Facultăţii de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor, 2013-prezent

Secretar al comisiei de Etică şi Integritate Academică a Facultăţii de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor 2014-2015

Membru în juriul Concursului Judeţean „Alimentaţie sănătoasă” 6 apr. 2015, Colegiul Tehnic Napoca

Secretar în Comisia de licenţă promoţia 2013 Control şi Expertiza Produselor Alimentare, USAMV Cluj-Napoca

  Secretar în Comisia de disertaţie promoţia 2012 Master Siguranţa alimentară şi protecţia consumatorului, USAMV Cluj-Napoca
 

Membru în comitetul editorial al revistei Agricultura, Agricultural Practice and Science Journal (cotată CNCSIS B+), din 2012.

Reviewer al revistei Bulletin USAMV-CN, vol. Food Science and Technology, din 2013.

Articole semnificative

1.      2 articole ISI:

Mărghitaş Liviu Al., Dezmirean Daniel, Adela Moise, Otilia Bobiş, Laura Laslo, Stefan Bogdanov, 2009, Physico-chemical and bioactive properties of different floral origin honey from Romania, Food Chemistry, 112(4), 863-867, ISSN 1843-5262, doi 10.1016/j.foodchem.2008.06.055) cu factor de impact 3,458 citat în baza de date Science Direct şi Scopus

Pompei Bolfa, Raluca Vidrighinescu, Andrei Petruta, Dan Dezmirean, Laura Stan, Laurian Vlase, Grigore Damian, Cornel Catoi, Adriana Filip, Simona Clichici, 2013, Photoprotective effects of Romanian propolis on skin of mice exposed to UVB irradiation, Food and Chemical Toxicology, 62, 329-342 cu factor de impact 3,210 citat în baza de date Science Direct şi Scopus

2.      20 articole CNCSIS B+ din care 16 prim autor/autor corespondent (2 articole cu citări menţionate în Web of Science)

3.      20 articole susţinute la conferinţe sau simpozioane internaţionale organizate în ţară sau străinătate

Premii 2011 – Premiul 1 la Simpozionul Ştiinţific Internaţional Biotehnologia Producţiilor Animaliere organizat de Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii Timişoara în perioada 26-27 mai 2011.
2003 – Premiul 1 la Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a studenţilor din USAMV-Cluj-Napoca organizată în 13.05.2003

Cluj-Napoca, Sept. 2015